Ахадарахьы акандидатцәа рыштабқәа алхрақәа рылҵшәақәа еихыршьалоит

© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента в Абхазии
Выборы президента в Абхазии  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахадарахьы алхрақәа заанаҵтәи рылҵшәақәа АКХ аҟны ирыларҳәоит алхратә ҭыԥ хадақәа рҟынтәи аԥкаанҵақәа анроулак ашьҭахь.

АҞӘА, хәажәкыра 22 - Sputnik. Ахадарахьы акандидатцәа рыштабқәа абжьыҭара ашьҭахь рхала абжьқәа реихшьалара иалагеит.

Sputnik акорреспондентцәа урҭ рыштабқәа рҟынтәи аоперативтә информациа еизыргалоит.

Адгәыр Арӡынба иштаб аинформациала, заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи адыррақәа рыла алхыҩцәа рааира иартәеит 75,68%, зынӡа 97 нызқь инареиҳаны ауаа.

© SputnikАдгәыр Арӡынба иштаб
Ахадарахьы акандидатцәа рыштабқәа алхрақәа рылҵшәақәа еихыршьалоит - Sputnik Аҧсны
Адгәыр Арӡынба иштаб

Арӡынба иалхратә штаб аҟны аҭагылазаашьа ҭышәынтәалоуп. Жәаҩыла ауаа аштаб аҩнуҵҟа итәаны алхрақәа заанаҵтәи рылҵшәақәа ирзыԥшуп.

Аслан Бжьаниа иштаб аҿы ауаа еизаны иахәаԥшуеит аекран аҟны ицәырҵуа абжьқәа рхыԥхьаӡарақәа.

Аслан Бжьаниа иштаб адыррақәа рыла, асааҭ 21:15 рзы аҭагылазаашьа абас иҟоуп:

© SputnikАслан Бжьаниа иштаб
Ахадарахьы акандидатцәа рыштабқәа алхрақәа рылҵшәақәа еихыршьалоит - Sputnik Аҧсны
Аслан Бжьаниа иштаб
  • Аслан Бжьаниа – 56,87%;
  • Адгәыр Арӡынба – 35,56%;
  • Леонид Ӡаԥшьба – 2,27%;
  • Зегьы ирҿагылоу – 1,14%

Леонид Ӡаԥшьба иштаб аҟны аҭагылазаашьа ҭынчуп, АКХ алҵшәақәа ирзыԥшуп.

Аԥсны атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥысшьа иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьарц шәылшоит Sputnik Аԥсны а-Telegram каналаҿы, иара убас асаит аҟны ицо аонлаин текст аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0