Аԥсны ахадарахьы акандидат Адгәыр Арӡынба ибжьы аиҭеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны ахадарахьы акандидат Адгәыр Арӡынба ибжьы аиҭеит
Аԥсны ахадарахьы акандидат Адгәыр Арӡынба ибжьы аиҭеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аҳәынҭқарра ахадарахьы алхрақәа мҩаԥысуеит хәажәкыра 22 рзы. Кандидатцәас иқәгылоуп Адгәыр Арӡынба, Аслан Бжьаниа, Леонид Ӡаԥшьба.

АҞӘА, хәажәкыра 22 — Sputnik. Аԥсны Аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат Адгәыр Арӡынба ибжьы аиҭеит Афон ҿыц ақалақь аҟны иҟоу актәи алхратә ҭыԥ хада алхырҭатә ҭыԥ 20 аҟны, абри атәы Sputnik акорреспондент аҭыԥ аҟынтәи иаалыцҳауеит.

Рыбжьы арҭахьеит иара убас аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидатцәа Аслан Бжьаниеи Леонид Ӡаԥшьбеи.

Гал аԥхьа игылоуп: Аԥсны ахада иалхрақәа рахь ауаа рааишьа зеиԥшроу - Sputnik Аҧсны
Гал аԥхьа игылоуп: Аԥсны ахада иалхрақәа рахь ауаа рааишьа зеиԥшроу

АКХ адыррақәа рыла, асааҭ 12:00 рзы рыбжьы арҭахьеит 23,78%, хыԥхьаӡарала иааугозар, 30812-ҩык алхыҩцәа. Зынӡа алхыҩцәа рсиа иануп 127 232-ҩык ауааԥсыра.

АКХ Жәларбжьаратәи апресс-центр аус ауеит Аҟәа асааҭ 09:00 инаркны. Алхратә комиссиа хада, Апрокуратура хада рнапхгаҩцәа, иара убас Адәныҟатәи аусқәеи Аҩнуҵҟатәи аусқәеи рминистрцәа атәылауаа адырра рырҭалоит Аԥсны ахада иалхратә процесс шымҩаԥысуа. Апресс-центр аҟынтәи ишиашоу ицо аефир шәазҿлымҳаз Sputnik асаит аҟны.

Аԥсны атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥысшьа иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьарц шәылшоит Sputnik Аԥсны а-Telegram каналаҿы, иара убас асаит аҟны ицо аонлаин текст аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0