Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Барцыцԥҳа: ахәшәқәа рыхә ашьҭыхра аус ҳашьҭам

© Foto / Миранда Шония Антонина Барцыцԥҳа
Антонина Барцыцԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аиҿкаара "Лекфарм" анагӡаратә директор Антонина Барцыцԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ахәшәқәа рыхә ашьҭыҵра зыхҟьаз атәы еиҭалҳәеит.
Барцыцԥҳа: ахәшәқәа рыхә ашьҭыхра аус ҳашьҭам

"Ахәшәқәа рыхәқәа рышьҭыҵра ҟалоит, избанзар дара ахьынтәиааҳго адоллар ахьышьҭыҵыз иахҟьаны ахәқәа ирыцырҵеит иаразнак, ҳара макьана иҳамаз ацәынхақәа зегьы уаанӡа ишыҟаз еиԥш ауп ишаҳҭиуа, анаҩс ҿыц иҳауа атауар ахә шьҭыҵны иҳауеит, убасҟан ҳәарада, ҳаргьы ишьҭаҳамхыр ада ԥсыхәа ҳамам. Аха уажәы иҳамоу зегьы уаанӡа ишаҳҭиуаз еиԥш иаҳҭиуеит. Ҳхала ахәшәқәа рыхә ашьҭыхра ҳинтерес алаӡам, иахьынтәиааҳго 20 % рҟынӡа рыхә шьҭырхит акәымзар", - ҳәа еиҭалҳәеит Барцыцԥҳа.    

"Лекфарм" аиҳабы лажәақәа рыла, уажәнатә ахәшәқәа разымхара азҵаара цәырҵхьеит.

"Ахәшәқәа разымхара азҵаара цәырҵуеит. Иара уажәнатә аспирт, абинт, асабрадақәа, рнапы зладрыцқьо уҳәа зегьы рыхә ашьҭыҵра адагьы, аагара цәгьахеит, иҟаӡам ус еиԥш аҭагылазаашьа аагаразы. Уаанӡа амаскақәа 80 копеек иаԥсазҭгьы, уажәы 25 мааҭ ҳәа ҳарҳәоит. Ус еиԥш ишьақәгылаз аҭагылазаашьа ҳацымныҟәар, ахәқәа шыҟоу иааҳамгар, зынӡа ҳусқәа еиԥҟьоит. Иахьа аԥҭека унадгылан иуҭаху узаахәом акарантинтә усқәа рымҩаԥгаразы, ари уадаҩраны иҳамоуп, макьана ҳаԥхьаҟагьы ус иҟазаауеит", - ҳәа азгәалҭеит Барцыцԥҳа. 

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.     

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0