Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Шьанаа: ақыҭауаа ацәгьа-абзиаҿы ауаа реизара азин шыҟамло рыдыркылеит

© Foto / Руслан ШанаваРуслан Шанава
Руслан Шанава - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Очамчыра араион Акәасқьа ақыҭа ахада Руслан Шьанаа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит акоронавирус аҽацәыхьчаразы ақыҭаҿы имҩаԥырго аилыркааратә усмҩаԥгатәқәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьанаа Акәаскьа акоронавирс аҽацзыхьчараз имҩаԥысуа аусқәа ртәы

"Ааԥынтәи аусуқәа ҳарҿуп, аха иахьа адунеи зегь зымҽхакны измоу акоронавирус ауаа ргәы канажьит. Ақыҭа ахадара, абыргцәа рхеилак ахантәаҩы, араионтәи аҭыԥантәи адепутатцәеи ҳаицхырааны ауаа ҳрыҿцәажәоит, аинформациа иаша рызнаҳгоит. Асоциалтә даҟьақәа рҿы иҟоу адыррақәа мци-ҵабырги ауаа еилдыргартә еиԥш иҟам. Аԥсуаа ҳҵасқәа ирыдҳәалоу аусмҩаԥгатәқәа ауаа рацәа аизгара ҟамҵакәа хшыҩла ирызнеитәуп. Ибеиоу аҳәынҭқарра шҳамамгьы аус зуа аҩны шәтәаз ҳәа адырра рырҭеит. Уи аума аҵанакуеит, ус анакәха ааамҭала акәзаргьы ҳара ақыҭақәа рҿы ҳазҿу амшҩынҩажәақәа, ашықәсқәа аанаҳкылароуп. Лымҳаҭасла иҳаҳаит ақыҭаҿы хыџьара аԥсхәы рураны ишыҟаз. Аҩнаҭақәа рҿы ҳнеины аԥшәмацәа ираҳҳәеит уи аус ааныркыларцаз, ирыдыркылеит, ираҳаит ишамуа. Ианамуӡахгьы, хҩык хәҩык инареиҳаны имеизакәа, мамзаргьы ахәқәа ҟаҵаны доусы рыҩныҟақәа рахь инаргартә ираҳҳәеит. Ачарақәагьы иахьала иаанаҳкылоит, ус еиԥш аҿҳәара ԥҵәаны иҟамызт, аха аныҳәагатәқәа азгәарҭаран иахьыҟаз аҩнаҭақәа ыҟан. Алхрақәа рышьҭахь ақыҭа зегьы ҳшааидтәало ҳәа азгәаҭан иҳаман, уигьы аанаҳкылеит", -  ҳәа еиҭеиҳәеит Шьанаа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.       

Ажәабжьқәа зегьы
0