Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа мшаԥы 20 рҟынӡа зегьы рзы иаркхоит

© Sputnik / Акоп Кущян Граница Псоу
Граница Псоу  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо идҵала Ԥсоу иаԥну атәыла аҳәаа аркхоит мшаԥы 8 инаркны мшаԥы 20 рҟынӡа.

АҞӘА, мшаԥы 8 - Sputnik. Аԥсны атәылауаа зегьы рзы аушьҭырҭатә ҭыԥқәа адыркуеит аԥсуа-аурыс ҳәааҿы. Абри атәы аанацҳауеит ахада исаит.

Аҳәаа ахысра азин рымоуп аҳәаанырцә тәылақәа рдипломатиатә усҳәарҭақәа русзуҩцәа, Аԥсны иҟоу Урыстәыла АШәМ аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа, Аԥсны иҟоу арратә база аруаа, жәларбжьаратәи аидарамҩангара мҩаԥызго атранспорт хархәагақәа рырныҟәцаҩцәа.

Абри азы аусдҵа инапы аҵаиҩит Валери Бганба.

"Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра анапы ианҵазааит Аԥсны Аҳәынҭқарра аиҳабыреи Урыстәылатәи Афедерациа аиҳабыреи рыбжьара 2010 шықәса цәыббра 17 рзы анапы зҵарҩыз аԥсуа-аурыс ҳәынҭқарратә ҳәаа аушьҭырҭатә ҭыԥқәа рзы Аиқәшаҳаҭра ишьақәнаргылаз аԥҟарала абри ақәҵара апункт 1 аҟны иарбоу аԥкратә уснагӡатәқәа рзы Урыстәылатәи аган адырра анаҭарц", - ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Хәажәкыра 28 рзы аҳәаа аркын аҳәаанырцәуааи атәылауаҩра змами ахаҿқәа рзы.

Акоронавирус азы аҵыхәтәантәи адыррақәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0