Акоронавирус хҭыс ҿыц ыҟам: Аԥсны аштаб адыррақәа

© Sputnik / Томас ТхайцукМинздрав Абхазии
Минздрав Абхазии  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Акоронавирус азы аштаб аҟны ҩаԥхьа ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟарҵеит ԥсыхәа змам ак ыҟамкәа рыҩнқәа ирдәылымҵларц.

АҞӘА, мшаԥы 16 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус змоу ҳәа аӡәгьы дшьақәыргылам, абри атәы аарыцҳаит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аштаб аҟны. Зынӡа агәаҭара иахыжьын хәҩык ауаа, урҭ зегьы ачымазара ҿкы шрыламыз шьақәырӷәӷәан.

Иара убас аштаб аҟны ирҳәеит иахьазы Аԥсны акоронавирус зланы иҟоу ауаа рҭагылазаашьа атәы.

"Ҩыџьа ачымазцәа Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭаҟны ишьҭоуп, урҭ рҭагылазаашьа аиӷьхара иаҿуп. 1925 шықәса рзы ииз апациент лакәзар, уи лыҩны лҽыԥхьакны дшыҟац дыҟоуп, лгәабзиара еицәамхацт", - аҳәоит адырраҭараҟны.

Акоронавирус азы аштаб аҟны ҩаԥхьа ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟарҵеит аҭагылазаашьа ҷыда арежим иқәныҟәаларц, ԥсыхәа змам ак ыҟамкәа рыҩнқәа ирдәылымҵларц.

Аԥсны иахьаҵанакуа раԥхьаӡа акәны мшаԥы 7 рзы акоронавирус идбалан Гагра инхо атәылауаҩ. Уи хәажәкыра 29 рзы Москвантәи дхынҳәит. Егьырҭ ҩыџьа ари ауаҩы иныруаз ауаа роуп.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа рзы аҵыхәтәантәи адыррақәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0