Уаҵәы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит

CC0 / / Водопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ӡыда иаанхоит аҳҭнықалақь араионқәак аӡымҩангагаҟны иҟалаз авариа иахҟьаны.

АҞӘА, мшаԥы 16 – Sputnik. Ӡыда иаанхоит аҳҭнықалақь араионқәак аӡыҭгага хада иаҿыгоу аӡымҩангагаҟны иҟалаз авариа иахҟьаны ҳәа аарыцҳауеит "Аӡыканал" аҟынтәи.

"Мшаԥы 17, 2020 шықәса асааҭ 00:00 - 18:0­0 рзы аӡы аанкылахоит Араион ҿыц, Ажәытә ҳабла, Адыгаа рымҩа, аинтернат аҵакыра, ашьхара иахьаԥну аҭыԥқәа рҿы. Аӡхалара уадаҩхоит ақалақь агәаны игылоу аҩнеихагылақәа рҿы", - ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Уаанӡа  Sputnik ишазеиҭарҳәахьаз ала, лассы-лассы Аҟәа аӡаанкылара зыхҟьо аӡымҩангагатә ҳақәа  комплексла рыԥсахра ахьаҭаху ауп. Арахь иаҵанакуеит аӡыҭгагақәа, аӡеизакырҭақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0