Иԥшьоу Мшаԥныҳәа: Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҟны анцәамаҵзура мҩаԥысит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иԥшьоу Анцәа иан Лажәабжь бзиа иазку Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҟны Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит мшаԥымза 18-19 реихаламҭазы.

Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы аныҳәатә анцәамаҵзура иалагеит асааҭ 23:00 рзы, ишаԥу еиԥш Мшаԥныҳәа аухазы.

Сынтәа аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа аԥсахрақәа рылагалатәхеит акоронавирус алаҵәара ашәарҭара ахьыҟоу азы. Аԥсны аиҳабыра анцәахаҵаҩцәа ирабжьаргеит ауаа рацәа ахьеизо имнеиларц, анцәа имҵаныҳәарҭақәа убрахь иналаҵаны.

Аха анцәахаҵаҩцәа аӡәырҩы Мшаԥныҳәазы иаартыз атәыла ауахәамақәа рахь инеит. Уахь инеиз ауаа рхыԥхьаӡара уаанӡа аасҭа имаҷын. Аӡәырҩы рыҩнқәа рҿы иаангыланы Анцәа имҵаныҳәара еиҳа еиӷьаршьеит.

Иаса Қьырса ибзахара иазку Иԥшьоу Мшаԥныҳәа иатәу анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны аус зуа аиашахаҵаратә уахәамақәа зегьы рҟны.

© Sputnik / Леон Адлейба Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны - Sputnik Аҧсны
1/8
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны
© Sputnik / Леон Адлейба Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит асабшеи амҽышеи реихаламҭазы
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны - Sputnik Аҧсны
2/8
Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит асабшеи амҽышеи реихаламҭазы
© Sputnik / Леон Адлейба Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура иалагеит асааҭ 23:00 рзы
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны - Sputnik Аҧсны
3/8
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура иалагеит асааҭ 23:00 рзы
© Sputnik / Леон АдлейбаАҟәатәи акафедралтә уахәамахь анцәамаҵзура иалахәхаразы иааит 60-ҩык инарзынаԥшуа Анцәа дхазҵо ауаа.
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны - Sputnik Аҧсны
4/8
Аҟәатәи акафедралтә уахәамахь анцәамаҵзура иалахәхаразы иааит 60-ҩык инарзынаԥшуа Анцәа дхазҵо ауаа.
© Sputnik / Леон Адлейба Сынтәа ауахәамахь иааз рхыԥхьаӡара маҷхеит акоронавирус алаҵәоит ҳәа иҟоу ашәарҭара иахҟьаны.
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны - Sputnik Аҧсны
5/8
Сынтәа ауахәамахь иааз рхыԥхьаӡара маҷхеит акоронавирус алаҵәоит ҳәа иҟоу ашәарҭара иахҟьаны.
© Sputnik / Леон Адлейба Уаанӡа Аԥсны аиҳабыра ауааԥсыра ргәырҽанырҵахьан акарантин аналагалоу аамҭазы адоуҳатә ҭыԥқәа, Анцәа имҵаныҳәарҭақәа рахь анеира рҽацәхьаркырц азы.
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны - Sputnik Аҧсны
6/8
Уаанӡа Аԥсны аиҳабыра ауааԥсыра ргәырҽанырҵахьан акарантин аналагалоу аамҭазы адоуҳатә ҭыԥқәа, Анцәа имҵаныҳәарҭақәа рахь анеира рҽацәхьаркырц азы.
© Sputnik / Леон Адлейба Аха Аԥснытәи Аиашахаҵаратә уахәама Ауахәаматә хеилак ахантәаҩы аиереи Виссарион (Аԥлиа) анцәахаҵаҩцәа рахь ааԥхьара ҟаиҵеит ауахәамахь иныҟәаларц, рхы-рыԥсы дрыцқьаларц, убри алагьы рхы ҿырхларц.
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны - Sputnik Аҧсны
7/8
Аха Аԥснытәи Аиашахаҵаратә уахәама Ауахәаматә хеилак ахантәаҩы аиереи Виссарион (Аԥлиа) анцәахаҵаҩцәа рахь ааԥхьара ҟаиҵеит ауахәамахь иныҟәаларц, рхы-рыԥсы дрыцқьаларц, убри алагьы рхы ҿырхларц.
© Sputnik / Леон Адлейба Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзурақәа мҩаԥысит Аԥсны аус зуа аиашахаҵаратә уахәамақәа зегьы рҟны.
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзура мҩаԥысит Аԥсны ауахәамақәа рҟны - Sputnik Аҧсны
8/8
Мшаԥныҳәазтәи анцәамаҵзурақәа мҩаԥысит Аԥсны аус зуа аиашахаҵаратә уахәамақәа зегьы рҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0