Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәыҵниаԥҳа анхацәа ажәлақәа рыла реиқәыршәаразы: иаҳбоит аҭахрақәа зегьы шҳазхамырҭәаауа

© Foto / предоставлено Камой Квициния Кама Квициния
Кама Квициния - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Агәыҳалалратә еиҿкаара "Кьараз" аицеиҿкааҩ Кама Кәыҵниаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит анхацәа ажәлақәа рыла реиқәыршәаразы апрограмма сынтәа аус шадыруло атәы.
Кәыҵниаԥҳа анхацәа жәлақәа рыла реиқәыршәаразы: иаҳбоит аҭахрақәа зегьы шҳазхамырҭәаауа

" "Кьараз" Ақыҭанхамҩатә программа имҩаԥнагоижьҭеи ԥыҭк ҵуеит, аха сынтәа аҭагылазаашьа шыҟоу жәбоит (ачымазара ҿкы иахҟьаны апандемиа азы - аред.), иаҳа амҽхак ҳарҭбаарц ҳаӡбеит. Акарантин анрыларҳәа, аџьармыкьақәа адыркит, анхацәа ажәлақәа ирышьҭалан, ирмоуӡеит. Ус ианыҟала ажәлақәа ҳрышьҭалеит ацхыраара заҳҭо аҭаацәарақәа рзы. Шә-нызқь мааҭ азоуҳажьит ажәлахкқәа раахәара. Анаша, апатырџьан, апырпыл хаа, аиаҵәара. Ирылаҳҳәаз акциа инақәыршәаны шә-нызқь мааҭ рыхә ажәлақәа Урыстәыла иҿаҳҵеит, мчыбжьык иалагӡаны иҟалоит. Уи ақыҭауаа 400 ҭаацәара инарзынаԥшуа рыҭара ҳгәы иҭоуп. Урҭ аҭаацәарақәа "Кьараз" зыцхыраауаз мацара ракәӡам. Макьана асиа шьақәыргылаӡам, ауаа ҳадҵаалоит, рыхьыӡқәа, рҭелқәа анҵаны иҟаҳҵоит, ажәлақәа анаауа ирзаҳшоит. Еилаҳкаауеит ари шазымхо, убри аҟынтәи ацхыраара аҟаҵара алшара змоу зегь рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит. Ажәлақәа миллионк рыхә ааугаргьы, анхацәа ирмыхәозар, ус иаанрыжьӡом, рхы иадырхәоит. Уажәы иҿаҳҵаз ажәлақәа рыла иаҳбоит зегьы рҭахрақәа шҳазхамырҭәаауа", - лҳәеит Кәыҵниаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ажәабжьқәа зегьы
0