Путин иусуратәым амшқәа ишрыцҵахо атәы иҳәеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Урыстәыла ахада иажәақәа рыла аҭагылазаашьа даара ишыуадаҩугьы Урыстәыла аепидемиа маҷк ашьақәырхара алшеит.

АҞӘА, мшаԥы 28 – Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин иусуратәым амшқәа лаҵара 11 рҟынӡа ишырнахахо атәы иҳәеит акоронавирус апроблемазы арегионқәа рхадацәеи иареи реилацәажәараан.

Уи адагьы Путин атәыла аиҳабыреи Роспотребнадзори рнапы ианиҵеит лаҵара 5 рҟынӡа аамҭа-аамҭала аҽыԥхьакратә режим лаҵара 12 инаркны алҵшьа иазхәыцырц.

Урыстәыла ахада иажәақәа рыла, аҭагылазаашьа даара ишыуадаҩугьы Урыстәыла аепидемиа маҷк ашьақәырхара алшеит. Абри зыбзоуроу абжьагарақәа ирызхәыцуаз ауааԥсыра роуп, иҳәеит Путин.

"Аха уи ҳара ҳамырҭынчроуп. Аҭагылазаашьа акыр иуадаҩуп. Аҟазауаа ишырҳәо ала ачымазара ашыкьра макьана иалҵым", - иҳәеит иара.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла Урыстәыла ачымазарҿкы рымоуп 93 000-ҩык, 8,4 нызқьҩык ргәабзиара шьақәгылоуп, 867-ҩык рыԥсҭазаара иалҵхьеит.

Уаанӡа Путин аҳәамҭа ҟаиҵахьан мшаԥымза нҵәаанӡа усуратә мшхом ҳәа. Атәыла арегионқәа рҿы атәылауаа рҽыԥхьакра арежим алагалаоуп. Дара ԥсыхәа змам акы азы акәымзар аҩнқәа ирдәылымҵларц рабжьгоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0