Лаҵара 8 рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда инхоит

CC0 / / Водопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аҳҭнықалақь Аҟәа ахәашазы аӡы аанкылара уаанӡа иазыԥхьагәаҭаз аремонттә усурақәа ирыдҳәалоуп.

АҞӘА, лаҵара 7 - Sputnik. Лаҵара 8 рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда инхоит Џьонуа, Март 4, Басариа амҩақәа рҟны аӡымҩангага аремонт ахьазыруа азы ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал" апресс-маҵзура.

"Аӡыржәтә аиура аанкылахоит Ажәытә ҳабла, Лечкоп, Колос, Авокзал, аџьармыкьа, ақалақь агәы, ашьхара иахьаԥну, ВИЕМ ухәа иахьрыҵанакуа", - ҳәа азгәаҭоуп адырраҭараҿы.

Лаҵара 8 асааҭ 00:00 - 20:00 рыбжьара зыӡбахә ҳәоу ақалақь ахәҭақәа рҟны аӡы аанкылахоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0