Аҟәатәи аџьармыкьа хада уаанӡатәи арежим ала аусура иалагар ҟалоит

© SputnikОчередь на рынке
Очередь на рынке  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа аџьармыкьа хада анапхгара аџьармыкьа аусура ҳәа ишьақәдырӷәӷәеит ахәаша - амҽыша, асааҭ 6:00 - 16:00 рзы.

АҞӘА, лаҵара 8 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аҟәатәи аџьармыкьа анапхгареи Аҟәа ақалақь ахадареи аџьармыкьа аҭиҩцәа ирыдырҵоит русураан аҽыхьчагатә сабрадақәа рҿазарц, анапҭарԥақәа рымӷазарц. Абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит аџьармыкьа адиректор Алхас Гәыргәлиа.

"Аџьармыкьаҿы русура аамҭа ахькьаҿу уа иқәгылоу агәынамӡара рызцәырнагеит. Дара ирҭахуп аԥкрақәа ахыхзарц. Ақалақь ахадареи ҳареи аусуҩцәа рзы аҿыцрақәа алаагалоит. Урҭ арҭ амшқәа рзы инагӡахар, аҳәара ҟаҳҵараны ҳаҟоуп иҟоу аԥкрақәа ахыхны, есыҽны аус ауларц", - иҳәеит иара.

Гәыргәылиа иажәақәа рыла, аџьармыкьа аусзуҩцәа есыҽны ршоура ршәалоит, нас асабрадақәеи анапҭарԥақәеи рырҭалоит.

Аҽыхьчаратә уснагӡатәқәа шымҩаԥысуа иахылаԥшлоит аџьармыкьа ахадара аусзуҩцәа.

Аԥсны аиҳабыра рыӡбарала мшаԥы 20 инаркны аџьармыкьақәа русура хацыркын мчыбжьык ахь хымш ҳәа. Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб иусдҵала аԥкрақәа рыҿҳәара лаҵара 15 рахь инахоуп. Аҟәа аџьармыкьа хада анапхгара аџьармыкьа аусура ҳәа ишьақәдырӷәӷәеит ахәаша - амҽыша, асааҭ 6:00 - 16:00 рзы.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0