Официалла иалагаанӡагьы: Аԥсны АҶА аиҳабы атурсезон рҽазыҟарҵарц адҵа ҟаиҵеит

© Sputnik / Томас ТхайцукПожарная служба МЧС Абхазии
Пожарная служба МЧС Абхазии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
COVID-19 аҿагыларазы аԥкратә уснагӡатәқәа рыхәҭак рашәара 1 аҟынӡа ирыцҵоуп Аԥсны иахьаҵанакуа. Убри аҳәаақәа ирҭагӡаны ҳтәылахь атуристцәа ралалара, асанаториқәеи асасааирҭақәеи рҟны аҭыԥқәа раанкылара, аекскурсиамҩаԥгара ҟалом.

АҞӘА, лаҵара 18 - Sputnik. Аԥсны АҶА аиҳабы Лев Кәыҵниа напхгара зиҭо аусбарҭа аусзуҩцәа адҵа риҭеит атәылаҿы атурсезон официалла ианалаго иахьмырԥшкәа уи аҽазыҟаҵара иалагарц азы, абри атәы аанацҳауеит АҶА апресс-маҵзура.

Кәыҵниа иазгәеиҭеит атәыла ауааԥсыреи асасцәеи акурорттә аамҭазы, Аԥсны амшын аҿы акәыз, ашьхараҿы акәыз, ршәарҭадара иахәҭоу ахылаԥшра аҭазарц. Аусбарҭа аиҳабы иара убас аҟәшақәа реиҳабацәа дҵас ириҭеит амшын аҭаларҭақәеи аиқәырхаратә пунктқәеи рҭагылазаашьа гәарҭарц. Аҽыкәабара аԥсҭазааразы ашәарҭара ахьаанарԥшуа аҭыԥқәа рҟны аӡҭалара шшәарҭоу ауаа иреилзыркаауа аҭыӡқәа дыргыларц рыдиҵеит.

Аԥсны АҶА зышәагаа маҷу ашхәақәа рзы аҟәша аиҳабы инапы ианҵоуп араионқәа рхадацәа ицырхырааны иахәҭоу агәаҭарақәа мҩаԥыргарц.

Акоронавирустә инфекциазы апандемиа иахҟьаны аԥсуа-аурыс ҳәаа аԥсшьаҩцәа рзы иаркуп, Аԥсны аиҳабыра аҵыхәтәантәи ақәҵарала, арҭ аԥкрақәа рашәара 1 аҟынӡа амч рымоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0