Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Дбар адгьылбжьарамшынтә акәуа иазкны

© Sputnik / Илона ХварцкияРоман Дбар
Роман Дбар - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу Аекологиа аинститут аиҳабы Роман Дбар арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит адгьылбжьарамшынтә акәуа ҷыдарас иамоу, Ашәҟәы ҟаԥшь изҭагалоу, Аԥсны шаҟа акәуа хкы уԥыло, урҭ реиҩдраашьа атәы.

 

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Дбар адгьылбжьарамшынтә акәуа иазкны

Адгьылбжьарамшынтә акәуақәа адунеи атәылақәа жәпакы рҟны иуԥылоит. Амшын еиқәа аҿықәан акәзар, Анапа инаркны Пицунда-Мысратәи аҳәырԥсарра ауп рнызарҭа (ареал - аред.).

 

Шәазыӡырҩы аудио. Шәазҿлымҳаз арадио Sputnik Аԥсны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0