Галтәи ахәышәтәырҭа аҳақьым хада аметадон адкыларазы ахараԥса иқәырҵеит

© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник милиции
Сотрудник милиции  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амедицинатә гәаҭара данахрыжь ашьҭахь еилкаахеит Галтәи Араионтә хәышәтәырҭа хада аҳақьым хада аметадон идкыланы дшыҟаз.

АҞӘА, рашәара 6 - Sputnik. Галтәи Араионтә хәышәтәырҭа хада аҳақьым хада, уи адагьы Гал араион асанитартә ҳақьым хада Гьаргь Шьониа 40 нызқь мааҭ иреиҳаны ахараԥса иқәырҵеит анаркотикатә маҭәашьарқәа рыдкыларазы, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР асаит. 

"Гал араион иатәу Аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәша аусзуҩцәа анаркотикатә маҭәашьарқәа здызкыло ауаа раарԥшразы имҩаԥыргаз аоперативт усҩмаԥгатәқәа ирылҵшәаны анаркологиатә диспансер ахь днаган Галтәи Араионтә хәышәтәырҭа хада аҳақьым хада Шьониа Гьаргь Аполлон-иԥа, 1974 шықәсазы ииз, амедициантә ршаҳаҭра акт инақәыршәаны анаркотикатә маҭәашьар "метадон" идкыланы дшыҟаз шьақәырӷәӷәан", - ҳәа аанацҳауеит адырраҭара.

"Изакәанымкәа анаркотикатә маҭәашьарқәа рыдкыларазы Шьониа Галтәи араион аӡбарҭа аӡбамҭала аџьа ахәԥса иреиҵаӡоу ашәагаақәа 700 иҟоу ахараԥса иқәҵоуп - 42 нызқь мааҭ", - ҳәа азгәарҭоит ААР аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0