Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ашәба: ахара иҟоу абылрахьы ҳнеиаанӡа, иҟалаша ҟаланы еилгоит

© Foto / предоставлено Романом АшубаРоман Ашуба
Роман Ашуба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гал араион аҿы иҟоу АҶА рзы ахәынҭқарратә амцарцәаратә ҟәша ахалыԥшраҭара аиҳабы Роман Ашәба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит араион амацарцәаратә ҟәша аҭагылазаашьа зеиԥшроу, насгьы абылрақәа раан рымчқәа ахьынӡеизибархо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Ашәба Гал араион амацарцәаратә ҟәша аҭагылазаашьа иазкны

"Араион аҿы иҳамоу атехника азхаӡом. Аибашьра ҟалаанӡа ара 30 инарзынаԥшуа амцарцәагатә машьынақәа ыҟан. Ақалақь ахаҭа ахьчаразы ҳаизибархоит, шамахамзар, аиқәырхаҩцәа џьара иҭыҵны амцарцәара рымч ақәымхакәа иҟамлац. Ахара ианцо џьара ҩнык амца акызар, уи аиқәырхара уадаҩуп, анаҩс амца аҽамырцәгьарцаз иааныркылоит ауп. Сынтәа даҽа аамҭак еиԥшымкәа амцакрақәа рацәахеит (абнамцакрақәа - аред.). Анкьа ачаиҭрақәа ахьыҟаз адгьылқәа зегьы иахьа ажәырҭра ахыҵәан игылоуп, дара лассы-лассы амца ркуан. Уажәы ҭынчроуп, ҳаԥхьаҟагьы ус иаанхап ҳәа ҳгәыӷуеит. Егьыс аҩнқәа амца зкуа маҷуп, сынтәа иалагӡаны хԥа-ԥшьба былра роуп иҟалахьоу", - ҳәа еиҭеиҳәеит Ашәба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0