Аҟәа аҩнеихагылақәа руак ашҭаҿы автомашьына блит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абылра ҟалеит рашәара 14 ауха, амца зыцралаз автомашьына амотор ахьыҟоу ахәҭа шьаҭанкыла иблит, амашьына аҩнуҵҟа ахәҭакгьы блит.

АҞӘА, рашәара 14 - Sputnik. "Lexus" амарка иатәу автомашьына амца ацралан, иԥжәеит Аҟәа араион ҿыц Кьараз амҩа, 17 аҭыӡҭыԥ аҿы рашәара 14 ауха, абри атәы Sutnik иазаанацҳаит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

"Аҭыԥ аҿы инеит амцарцәаратәи аиқәырхаратәи гәыԥқәа. АҶА аусзуҩцәа оперативла имҩаԥыргаз русура иабзоураны амца еиҵыҵаанӡа ирцәан", - ҳәа азгәарҭеит АҶА аҿы.

Аӡәгьы ааха имоуит, амцакра зыхҟьаз аилкаара иаҿуп. Абылра аныҟалаз аамҭазы амашьына аҩнеихагылақәа руак ашҭаҿы игылан.

Ажәабжьқәа зегьы
0