Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Лацәышԥҳа ашкол аушьҭымҭацәа рзы: Гал рыхьӡала гәырӷьаратә еиԥыларак еиҿаҳкаарц ауп

© Foto / из личного архива Лацушба АсидыЛацушба Асида
Лацушба Асида - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Гал араион аҵара аҟәша аиҳабы Асида Лацәышԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҭалҳәеит араион аҟны аушьҭымҭацәа шаҟаҩ ыҟоу, аԥышәарақәа иахьынӡарзыҟаҵоу, ААУ аҟны аҵара аиура зҭаху рхыԥхьаӡара зеиԥшроу.
Лацәышԥҳа ашкол аушьҭымҭацәа рзы: Гал рыхьӡала гәырӷьаратә еиԥыларак еиҿаҳкаарц ауп

"Рашәара 2 инаркны аушьҭымҭацәа аԥышәарақәа рҽырзыҟаҵареи егьырҭ амаҭәарқәа рыла рыхәшьарақәа рырҽеиреи азы аҭагылазаашьа рыман. Сынтәа ашкол иалго 254-ҩык аушьҭмҭацәа ҳамоуп. Урҭ рахьынтә Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет иҭало рхыԥхьаӡара 23-ҩык ыҟоуп", - лҳәеит Лацәышԥҳа.

Лара иазгәалҭеит ҩымчыбжьа ирылагӡаны ишыуадаҩу аԥышәарақәа рыҭиразы иахәҭоу азыҟаҵара аиура, мамазаргьы ахәшьара арҽеира. Сынтәа ачымазара ҿкы иахылҿиааз аҭагылазаашьа ҳасаб азуны аҵаҩцәа рԥышәарақәа рхыԥхьаӡара еиҵатәуп, хәба рҭыԥан ашкол аушьҭымҭацәа ҩ-маҭәарк арҭоит.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0