Аҟәа ахада аҩнеихагылақәа рашҭаҿ акапиталтә гаражқәа рыргылара азин ҟаиҵом

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ахада иусдҵа амчра аиуеит  агазеҭ "Аҟәа-Сухум" аҟны акьыԥхьра ашьҭахь мчыбжьык анҵлак.

АҞӘА, рашәара 16 - Sputnik. Аҟәа ахада Беслан Ешба инапы аҵаиҩит акапиталтә гаражқәа аҩнеихагылақәа рашҭаҿ аргылара азин аҟамҵаразы аусдҵа. Абри атәы аанацҳауеит ақалақь ахадара асаит.

Глава Администрации Сухума подписал распоряжение о систематизации жилищного фонда города Сухум  - Sputnik Аҧсны
Ешба анапынҵа ҟаиҵеит Аҟәа анхарҭатә фонд асистематә еиҿкаара аҭазарц

Аӡбра рыдкылоуп аҩнеихагылақәа иахьрыҵаркуа аҭыԥқәа рырԥшӡара хықәкыс иҟаҵани анхарҭаҩнаҿы азеиԥш мазара ахатәтәыҩцәа ринтересқәа рыхьчарази.

Убри аан ауааԥсыра азин рымоуп еиҵаԥсо агаражқәа рыргылара, уи азы ақәшаҳаҭра ақалақь ахадараҿы иганы.

Рашәара хԥа рзы Беслан Ешба аҳҭнықалақь аҩнусбарҭақәа рнапы ианиҵеит мызкы аҩныҵҟа  еизыргарц  уаҩ дызхым ауадақәеи амуниципалтәи ахатәи уадақәеи рхыԥхьаӡаразы аинформациа.

Ешба иара убасгьы "Аҟәа ақалақь анхарҭатә фонд аситемаркразы" ҳәа аусдҵа инапы аҵаиҩит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0