Аҟәа ахада амҩадуқәа ҩба рҿы амҩакыгақәа ргылазарц адҵа ҟаиҵеит

© Sputnik / Томас ТхайцукПогода
Погода  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Атранспорт аныҟәара аҭышәныртәаларазы амҩакыгақәа ргылахоит Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҿы.

АҞӘА, рашәара 18 - Sputnik. Аҟәа ақалақь ахада Беслан Ешба аусдҵа "Атранспорт хархәагақәа рҭалареи рҭыҵреи рҭышәныртәаларазы  аҭахкаагақәа (амҩакыгақәа) рықәыргыларазы" инапы аҵеиҩит. Абри атәы аанацҳауеит ақалақь ахадара асаит.

"Амҩакыгақәа ықәыргылазааит абарҭ аҭыԥқәа рҿы: Аҟәа, Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәеи Аидгылара амҩеи рҟны аҭахкаагақәа рыргылара аплан-схемақәа иадырбо аҳәаала", - ҳәа аҳәоит аусдҵаҿы.

© Sputnik / Гуния Леон Шлагбаум_Монтажная область 1
Аҟәа ахада амҩадуқәа ҩба рҿы амҩакыгақәа ргылазарц адҵа ҟаиҵеит - Sputnik Аҧсны
Шлагбаум_Монтажная область 1

Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҿы лаҵарамзазы аусурақәа ирылагеит аҵладацқәа рыԥҟареи ашьаҟамҩатә хаҳәқәа рышьҭаҵареи рзы. Иара убасгьы  аресторан "Амра" инаркны аресторан "Аԥра" аҟынӡа ишьҭыхым аныҟәарҭамҩа ҟаҵахоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0