Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Гәылуаԥҳа хылаԥшрада ақалақь иалоу алақәа рызҵааразы: ихадоу – имҿиартә аҟаҵара

© SputnikИрма Гулуа
Ирма Гулуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥстәқәа рыхьчаразы агәыҳалалратә фонд "Агәыӷра" ахаҭарнак Ирма Гәылуаԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭалҳәеит иаԥшәымадоу алақәа ахьыҟалаша аҭыԥ аиҿкаара аус, насгьы ари азҵаара аӡбашьа шылбо атәы.
Гулуаԥҳа хылаԥшрада ақалақь иалоу алақәа рызҵаара аӡбаразы: ихадоу – имҿиоу аҟаҵара

"Хылаԥшрада ақалақь иалоу алақәа рышьра аҵкыс, иазыӡбан аамҭала дара ахьныркылало аҭыԥ аҿы алаҵақәа рзыҟарҵарцаз, имҿиарцаз ауснагӡатәқәа рыдыркыларцаз. Иахьатәи аамҭазы макьана аҭыԥ азалхӡам, Аҟәа ақалақь ахадара уи аԥшаара иаҿуп. Ашьҭахь, ихкааны, аԥстәқәа рҭакырҭа ҟаҵахоит, убра урҭ аамҭала иҟазаауеит. Анаҩс, ааӡара изгарц зҭаху неины иалырхырц рылшоит. Алақәа шәҟәыла еиқәшәазар, аҳәаа анҭыҵгьы иҳашьҭлар ҳалшоит. Ҳәарада, ауаҩ иоуп аԥстәазы аҭакԥхықәра зду, рыцҳашьарада аласбақәа каҳажьуеит, нас урҭ хылаԥшрада ақалақь иалалоит. Абри апроблема ҟамларцаз, дара мҿиалароуп. Ауаҩы зла мҿиартә аҟаҵара зыгәҭаку, аха ус еиԥш алшара змам, афонд дадҵаалар илшоит, уаҟа иара ацхыраара ирҭоит", - ҳәа еиҭалҳәеит Гәылуаԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0