Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Лакербаиа иҳәеит аклассикатә ҽыбӷаҟазаратә еицлабра хкқәа рыҟамзаара зыхҟьо

© Foto / предоставлено Адгуром ЛакербаияАдгур Лакербаия
Адгур Лакербаия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәдоуҭа араион Дәрыԥшь ақыҭа аҽыбӷаҟаза, азыҟаҵаҩ Адгәыр Лакербаиа арадио Sputnik аефир аҟны арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭеиҳәеит иахьа Аԥсны ахархәара змам аспорт хкқәа арбану, иқыҭаҟынтәи аҽыбӷаҟазацәа ргәыԥ аицлабрақәа рҟны рхы шаадырԥшуа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Лакербаиа аҽыбӷаҟазара иазкны

"Саб (Алықьса Лакербаиа-аред.) СССР азҟаза ҳәа дыҟоуп. Сара сшыхәыҷыз аҽыбӷаҟазара агәыбылра скит, 11 шықәса схыҵуан аҽыҩ сақәтәаны аԥхьа аицлабра саналахәыз. 16 шықәса анысхыҵ, сыкапан хәыҷык ианацла, ахәмаррақәа рахь сыиасит: ҽыла ампылхәмарра, аҵәеигәыдҵа, абазшьҭыхра, ԥсуаҵас ахәмарра, аҳәаҟьара. Уаанӡа ахәмаррақәа рацәаны иҟан, уажәы рхыԥхьаӡара иаҳа еиҵоуп… Абазшьҭыхра уажәшьҭа имҩаԥыргаӡом. Уаанӡа иҟан аԥара, хы-хкык рыла аицлабра, ҽыла аиндаҭларақәа, Асовет Еидгыла хыбгалеижьҭеи урҭ аспорт хкқәа ҳара ҳҟны ахархәара рымаӡам. Амамзаара иахҟьоит уи, уажәы иаҳа аԥсуа хәмаррақәа шьҭырхит, аклассикатә еицлабра хкқәа ирҟәаҵны иҟоуп. Аҽқәа рныҟәгара аџьабаа ӷәӷәа ацуп, иара амацара уаҿызароуп. Шықәсык-хышықәса ҽык азыҟауҵалароуп иқәгыларазы, даҽаџьара уаагарҭа ыҟамзар ицәгьоуп ари аус аиҿкаара", - иҳәеит Лакербаиа.

Иара убасгьы еиҭеиҳәеит Дәрыԥшьтәи аҽыбӷаҟазацәа ргәыԥ иахьа шаҟаҩы еиднакыло, аицлабрақәа рҟны рхы шаадырԥшуа атәы.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0