Аҟәа амшынԥшаҳәаҿы аӡымҩангага рыԥсахит

© Sputnik / Леон Адлейба Авария на водопроводе произошла по причине износа водопроводных труб
Авария на водопроводе произошла по причине износа водопроводных труб - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ақалақь амшын аԥшаҳәаҿы, "Брехаловка" ҳәа изышьҭоу акаҳуажәырҭа аԥхьа аӡымҩангага ҭҟәацит рашәара 28 рзы.

АҞӘА, рашәара 29 - Sputnik, Алиса Адлеиԥҳа. Амҳаџьыраа рыԥшаҳәаҿы аӡы зыцәцо иалагаз аӡымҩангага рыԥсахит ҳәа иҳәеит аҳҭнықалақь акоммуналтә нхамҩазы адепартамент адиректор ихаҭыԥуаҩ Руслан Аҩӡба.

Аремонттә усурақәа рылагара аламҭалаз ақалақь аҿы аамҭала аӡы аанкылан.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла, авариа зыхҟьаз аӡымҩангагақәа рхәарҽхароуп. Дара аибашьра ҟалаанӡатәи аамҭақәа рзы ишьҭаҵан, уи анахысгьы аремонт рзырымуцызт.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0