Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ануаԥҳа: аԥсшьаҩцәа аар, ҳаԥсы еиваҳгап ҳәа агәыӷра ҳамоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАмра Ануа
Амра Ануа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аҟәатәи ауараштә зауад аиҳабы Амра Ануаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит апандемиа иахҟьаны азауад аҟны аҭагылазаашьа зеиԥшроу, уи иҭрыжьуа аалыҵ ишаныԥшыз атәы.
Ануаԥҳа: аԥсшьаҩцәа аар, ҳаԥсы еиваҳгап ҳәа агәыӷра ҳамоуп

"Аусуцәа зегьы рҭыԥқәа рҟны иаанхарц иҳалшо зегь ҟаҳҵоит, ауалафахәы маҷк иагхазаргьы, ауаа русура рцәымӡӡеит. Иҭҳажьуа аалыҵ ахыԥхьаӡара даара имаҷуп уажәазы. Еиҳараӡак ҳрыжәтәқәа аазхәоз аԥсшьаҩцәа роуп, аха иахьа, ишыжәдыруа еиԥш, аҳәаақәа аркуп. Агәыӷра ҳамоуп аԥсшьаҩцәа аар, ҳаԥсы еиваҳгап ҳәа. Ари аҭагылазаашьа адунеи зегьы аҟны ирԥырхагахеит, Аԥсны абизнес знапу алакугьы ауадаҩрақәа рымоуп", - лҳәеит Ануаԥҳа.

Лара иазгәалҭеит сынтәа аԥхын ироураны иҟаз ахашәалала азауад аҟны ацәаҳәақәа дырҭбаараны ишыҟаз. Апандемиа иахҟьаны Европантәи иааргоз амаҭәахәқәа рыхә шышьҭыҵыз атәы лҳәеит Ануаԥҳа. Иазгәалҭеит Аҟәатәи ауараштә зауад алшара бзиақәа шамоу раалыҵ Аԥсны анҭыҵгьы ашьҭразы.

"Шьаҿа-шаҿала аекспорт ҳасабала аалыҵ ашьҭра ҳазнеиуан. Ашықәс анҵәамҭазы аиқәшаҳаҭра ҳабжьаҳҵараны ҳаҟан урыстәылатәи аилахәыреи ҳареи, уажәазы зегьы аанкылоуп", - лҳәеит Ануаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ануаԥҳа еиҭалҳәеит Аҟәатәи ауараштә зауад иаԥшьнаго аҿыҵрақәа ртәы

Ажәабжьқәа зегьы
0