Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа илрыҩааит COVID-19 аҟынтә зҽызхәышәтәыз аҩыџьа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус зцәа иалоу ҳәа уаҩ дшьақәыргылам.

АҞӘА, ԥхынгәы 14 - Sputnik. Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҟны ишьҭаз, акоронавирус зцәа иалаз акурсантцәа ҩыџьа ргәы бзиаханы рыҩныҟа иоушьҭуп аҩаша, ԥхынгәы 14 рзы ҳәа адырра ҟанаҵоит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла ачымазара амазааразы агәаҭара иахысит 50-ҩык. Урҭ рахьтә аӡәгьы акоронавирус идбаламызт.

Иахьазы Аԥсны зынӡа акоронавиурс рыдырбалахьеит 38-ҩык. 37-ҩык ргәы бзиахеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0