Аԥсны АҶА аусзуҩцәа амшын аҵа дрыцқьеит

© Фото : МЧС АбхазииРабота водолазов МЧС Абхазии
Работа водолазов МЧС Абхазии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны АҶА апиротехникатә ҟәша аусзуҩцәа Аҟәатәи аплиаж зрыцқьоз аусзуҩцәа ирыцхрааит. Аԥсны официалла аҽыкәабаратә сезон аадыртит рашәара 5 рзы.

АҞӘА, ԥхынгәы 20 - Sputnik. Аԥсны АҶА апиротехникатә ҟәша аусзуҩцәа Аҟәатәи аплиаж аҟны аметаллтә конструкциа дуқәа фба ықәыргеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Асапиорцәа уаанӡа аӡхәыҵалаҩцәа иаадырԥшыз амшын аҵатә обиектқәа ықәыргеит.

Аӡхәыҵалаҩцәа ирбаз аобиектқәа арԥжәагақәа рықәиргылт аҟәша аиҳабы Рамиз Цыгәба. Уи азы иара акваланг иманы аӡы дхәыҵалеит.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистр Лев Кәыҵниа ҷыдала аусурақәа хылаԥшра риҭон. Ашәарҭадара иацклаԥшуан Аԥсны ААР аусзуҩцәа.

Аплиаж арыцқьаратә усурақәа хыркәшоуп, аусурақәа ирыцҵахоит егьырҭ араионқәа рҿы.

Аԥсны официалла аҽыкәабаратә сезон аадыртит рашәара 5 рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0