Амшын еиқәаҟны аԥышәара иалагеит апатруль ӷба ҿыц

© Sputnik / Александр Гальперин / Амедиаҵәахырҭахь аиасраГлавный военно-морской парад России
Главный военно-морской парад России - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
"Павел Державин" Урыстәыла Арра-мшынтә флот анапаҵаҟахь инашьҭхоит аилаӡараҿы иазгәаҭаз арыцхә аҟынӡа. Аӷба афлот аҭара азыԥхьагәаҭоуп 2020 шықәса нҵәаанӡа.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 - Sputnik. Амшын еиқәаҟны аԥышәара иалагеит апатруль ӷба ҿыц "Павел Державин", ҳәа аанацҳауеит РИА Новости Амшын еиқәа афлот аинформациатә еиқәыршәара аҟәша адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны.

Аӷба аекипаж аенергетикатә шьақәгыла хада еиуеиԥшым арежимқәа рҟны игәарҭоит, иҭырҵаауеит арезерв механизмқәа рхымҩаԥгашьа, иара убасгьы атест иахрыжьуеит аӷбаҩныҵҟатә аимадара ахархәагақәа.

Ишазыԥхьагәаҭоу ала, "Павел Державин" Новороссиисктәи арра-мшынтә база аӡҵакыра зыхьӡо аӷбақәа рхыԥхьаӡара иалалоит.

"Павел Державин" - апроект 22160 иатәу апатруль ӷбоуп. Амшын еиқәа ихуп иара еиԥшу аҽа ҩ-ӷбак: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев".

Апроект 22160 иатәу апатруль ӷбақәа амшынтә економикатә зона ахьчара иазхоуп, ирылшоит аԥшаара-еиқәырхаратә функциақәа рынагӡара, аӷбақәа реишьҭагыла ахьчара, апиратцәа рҿагылара.

Ажәабжьқәа зегьы
0