Даҽа ҩыџьа акоронавирус шрымоу аарԥшуп Аԥсны

© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраВрач подписывает пробирку с образцом биоматериала
Врач подписывает пробирку с образцом биоматериала - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апандемиа ҟалеижьҭеи Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирустә хҭысқәа зынӡа 57 аарԥшуп.

АҞӘА, пхынгәы 27 - Sputnik. Аԥсны даҽа ҩ-коронавирустә хҭыск азгәаҭоуп ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Роспотребнадзор  - Sputnik Аҧсны
Аԥсны аҭагылазаашьа ҭышәынтәалоуп: Роспотребнадзораа иҟарҵаз ахәшьара

Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә инфекциа рылоу ирыламу агәаҭаразы атестқәа ирхыжьын 70-ҩык ауааԥсыра. Урҭ рахьтә COVID-19 рцәа иалоуп ҩыџьа. Егьырҭ ачымазцәа знырыз ауааԥсыра рыҭҵаара иацҵахоит.

Иахьазы Аԥсны акоронавирустә хҭысқәа зынӡа 57 аарԥшуп.

Абри аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа хадаҟны ишьҭоуп ааҩык акоронавирус зцәа иалоу ачымазцәа, даҽа быжьҩык аҩны рҽыԥхьакны ачымазара рхыргоит. 

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит аҿкы аҽацәыхьчара аԥҟарақәа ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку егьырҭ ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0