Игәышьҭыхгоу аланарԥшыра: ансамбль "Кавказ" аконцерт шымҩаԥысыз

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" аконцерт мҩаԥысит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны нанҳәа 4 рзы. Ихамышҭыхәу аконцерт аимгеимцарақәа шәыдаагалоит Sputnik афотолентаҿы.

Ҳазҭоу ашықәс жьҭаарамзазы иазгәаҭоуп Аԥсны аҩныҵҟа хәыда-ԥсада ансамбль "Кавказ" агастрольқәа рымҩаԥгара.

Аконцерт иазку ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра:

© Sputnik / Томас ТхайцукНанҳәа 4 рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит акарантиншьҭахьтәи аамҭазы ансамбль "Кавказ" раԥхьатәи аконцерт.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
1/13
Нанҳәа 4 рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит акарантиншьҭахьтәи аамҭазы ансамбль "Кавказ" раԥхьатәи аконцерт.
© Sputnik / Марианна Кубрава Адаул асыҩцәа ахәаԥшцәа дыршанхон, рнапы аусушьа, рыццакыратә елементқәа убла хыркуан.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
2/13
Адаул асыҩцәа ахәаԥшцәа дыршанхон, рнапы аусушьа, рыццакыратә елементқәа убла хыркуан.
© Sputnik / Томас ТхайцукАнсамбль асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба ишиҳәаз ала, апрограмма иалаз акәашарақәа аҿыцрақәа рылагалан.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
3/13
Ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба ишиҳәаз ала, апрограмма иалаз акәашарақәа аҿыцрақәа рылагалан.
© Sputnik / Марианна Кубрава Аконцерт рбарц иаҭааит ахәаԥшцәа рацәаҩны, аԥсшьаҩцәагьы уахь иналаҵаны.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
4/13
Аконцерт рбарц иаҭааит ахәаԥшцәа рацәаҩны, аԥсшьаҩцәагьы уахь иналаҵаны.
© Sputnik / Томас ТхайцукАкәашацәа рҟазара уаршанхо иҟан.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
5/13
Акәашацәа рҟазара уаршанхо иҟан.
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсуа жәлар рыкәашарақәа егьырҭ ажәларқәа излареиԥшым рхатәы ҟазшьа, рхатәы ритм, рхатәы еиҿкаашьа рымоуп.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
6/13
Аԥсуа жәлар рыкәашарақәа егьырҭ ажәларқәа излареиԥшым рхатәы ҟазшьа, рхатәы ритм, рхатәы еиҿкаашьа рымоуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукИқәԥраауа асцена иқәлаз акәашацәа улаԥш рхьымӡо игьежьуан, ишьацәхартәуан.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
7/13
Иқәԥраауа асцена иқәлаз акәашацәа улаԥш рхьымӡо игьежьуан, ишьацәхартәуан.
© Sputnik / Томас ТхайцукАконцерт арыцхә машәыршақә иалхымызт: абри аҽны 26 шықәса раԥхьа имҩаԥысит "Кавказ" раԥхьаӡатәи арепетициа.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
8/13
Аконцерт арыцхә машәыршақә иалхымызт: абри аҽны 26 шықәса раԥхьа имҩаԥысит "Кавказ" раԥхьаӡатәи арепетициа.
© Sputnik / Марианна Кубрава Аконцерт аҟны аныҳәатә гәалаҟазаара аԥҵан.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
9/13
Аконцерт аҟны аныҳәатә гәалаҟазаара аԥҵан.
© Sputnik / Томас ТхайцукАхәаԥшцәа рнапеинҟьабжьқәа еихсыӷьуамызт.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
10/13
Ахәаԥшцәа рнапеинҟьабжьқәа еихсыӷьуамызт.
© Sputnik / Марианна Кубрава "Изларылшои абас ахәмарра, уамашәа избоит!" - лҳәеит аҳәаанырцәынтә ҳтәыла иаҭааз ируаӡәку аконцерт ахәаԥшҩы.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
11/13
"Изларылшои абас ахәмарра, уамашәа избоит!" - лҳәеит аҳәаанырцәынтә ҳтәыла иаҭааз ируаӡәку аконцерт ахәаԥшҩы.
© Sputnik / Томас ТхайцукЖәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" Кандид Ҭарба ихьӡ ахырҵеит 2017 шықәсазы.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
12/13
Жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" Кандид Ҭарба ихьӡ ахырҵеит 2017 шықәсазы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҵыхәтәантәи акәашара ашьҭахь ахәаԥшцәа рахь дцәырҵит ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы, уи адиректор, "Ахьӡ-Аԥша" аорден 3-тәи аҩаӡара занашьоу, Аԥсны жәлар рартист Арвелод Ҭарба.
Концерт ГАНТ Кавказ - Sputnik Аҧсны
13/13
Аҵыхәтәантәи акәашара ашьҭахь ахәаԥшцәа рахь дцәырҵит ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы, уи адиректор, "Ахьӡ-Аԥша" аорден 3-тәи аҩаӡара занашьоу, Аԥсны жәлар рартист Арвелод Ҭарба.
Ажәабжьқәа зегьы
0