Уахыки-ҽнаки рыла аҳәынҭқарратә ҳәаа иахысит 30 000-ҩык

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аиҳарак апассаџьырцәеи атранспорти аурыс-аԥсуа ҳәааҿы иазгәарҭоит ашьыжьтәи аамҭазы асааҭ 07:00 - 11:00 рзы, ахәылбыҽха асааҭ 18:00 -22:00 рзы.

АҞӘА, нанҳәа 6 - Sputnik. Аԥсни Урыстәылеи рҳәааҿы апассаџьыртә уахык-ҽнаки рыла 30 нызқьҩык инаӡеит, атранспорт –5,5 нызқь ҳәа аанацҳауеит Краснодартәи атәылаҿацә аҿы Урыстәыла АШәМ Аҳәаахьчаратә напхгараҭара апресс-маҵзура.

Адокументқәа ргәаҭара 3-5 минуҭ аамҭа агоит.

Атәылауаҩ аҳәаа ахысра алшоит иахәҭоу адокументқәа рымазаараан. Убри аан, аҳәаахьчаҩ гәыҩбарак иоур азин имоуп ҿырҳәала азҵаарақәа рыҭира, агәаҭара амҩаԥгара.

Аусбарҭа апресс-маҵзураҿы ирҳәеит,  аҳәаа иахыҵуа атәылауаа рзинқәа еиларгоны иршьозар аҳәаахьчаҩцәа рхымҩаԥгашьа иазашшыр алшоит ҳәа.

Аҳәаа ахысраан еимактәу азҵаарақәа цәырҵыр, атәылауаа азин рымоуп Краснодар иҟоу Аҳәаахьчаратә усбарҭа аҭел ҷыда ахь 8(861) 239-68-92 иасырц.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0