Аԥсны АҶА аусзуҩцәеи Урыстәыла ААО аруааи аицҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит

© Sputnik / Акоп Кущян Лесной пожар
Лесной пожар  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Урыстәылатәи аладатәи арратә округ аруаа азыхиоуп Аԥсны ауааԥсыра ацхыраара рыҭара амцакрақәа рырцәараҿы.

АҞӘА, цәыббра 10 – Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла аладатәи арратә округ арратә база аруааи Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәеи еицымҩаԥыргеит аицҽазыҟаҵарақәа ҳәа аанацҳауеит арратә база апресс-маҵзура.

Урыстәылеи Аԥсныи рыруаа злахәу аицҽазыҟаҵарақәа - Sputnik Аҧсны
Урыстәылеи Аԥсныи рыруаа реицҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргоит

"Аҽазыҟаҵарақәа рымҩаԥысраан Аԥсны АҶА амцарцәаратә командеи аруааи иаадырԥшит апрофессионализм ҳарак амцакра арцәараан, ауаа аҭыԥ рахыгараан, арратәи аграждантәи техника ақәгараан", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Абаза амедицинатә персонал акәзар амцакраан ааха зауыз ауааԥсыра иаарласу ацхыраара рыҭашьа аус адыруылеит.

Атактикатә усқәа реиԥш азхьаԥшра рыҭан ҳаамҭазтәи амцарцәагатә хархәагақәа, амцарцәаратә автоцистерна АЦ 6-40 аиԥш иҟоу рхархәашьа.

Арратә машьына "КамАЗ" иақәгылоу ацистерна аӡырацәа акуеит, анеира ахьыуадаҩу аҭыԥқәа рахь анагара алшоит. Иара убасгьы  имҩаԥган ауснагӡатәқәа  ашьхараҿы авиациа ахархәашьазы.

"Асеиԥш  аруааи амцарцәаҩцәеи еиныррала реицҽазыҟаҵарақәа аамҭа-аамҭала имҩаԥаагоит, аиҳаракгьы аԥхынратә аамҭазы, амцакрақәа ианрысакьаҳәымҭо. Урыстәылатәи аруаа еснагь иазыхиоуп амцакрақәа раан ауааԥсыра ацхыраара рыҭара", - аҳәоит апресс-маҵзура адырраҭараҿы.

Аҽазыҟаҵарақәа ирылахәын 150 аруаа, амцарцәагатә техникақәа 10.

Ажәабжьқәа зегьы
0