Аҟәа ақалақь ахадараҿ акарантин алагалоуп

© SputnikАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Беслан Ешба цәыббра 22 рзы инапы аҵаиҩит аусдҵа: "Аҟәа ақалақь ахадараҿы акоронавирустә инфекциа (COVID-19) алаҵәара азыԥхьагәаҭареи аԥырҟәҟәаареи рзы ауснагӡатәқәа рзы".

АҞӘА, цәыббра 23– Sputnik. Аҳҭнықалақь ахада Беслан Ешба адҵа ҟаиҵеит ақалақь ахадара аусзуҩцәа русурҭа ҭыԥқәа рҟны рыҟазаара аҟынтәи рхы иақәиҭтәызарц цәыббра 22 инаркны жьҭаара 5 рҟынӡа руалафахәы ааныжьны. Ари аҩыза аусдҵа рыдкылоуп аусбарҭаҿ COVID-19 змаз ахьазгәаҭаз азы ҳәа аанацҳауеит ақалақь ахадара асаит.

"Ақалақь ахадара аусура арежим иадҳәалоу аԥкырақәа ирыҵаркуам ахадара амаҵзурауааи иара убасгьы аструктуратә ҟәшақәа рнапхгаҩцәа ишьақәдыргыло аграфик иаҵанакуа аструктуратә ҟәшақәа рҟазауааи", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Ахадараҿы ауаа рыдкылара жьҭаара 5 рҟынӡа иаанкылоуп.

Уаанӡатәи адырраҭарақәа рыла, Аԥсны АҶА аусурақәа рымҩаԥгараан ақалақь ахадара аусзуҩцәа аднаԥхьалоит ада ԥсыхәа ыҟамкәа ианазыԥхьаӡоу. АҶА апресс-маҵзураҿы Sputnik иазеиҭарҳәеит аусбарҭа амаҵзурақәак адистанциатә усурахь ииасуеит ҳәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0