Аҿҳәара ааиаанӡа: аҟәатәи ашколқәа ҩба ԥсшьара ирышьҭит

© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраВ школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса
В школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ақалақь егьырҭ ашколқәа зегьы аус шыруц ирулоит, ҭагалантәи аԥсшьарахь абжьааԥнеиԥш жьҭаара 19 рзы ицоит.

АҞӘА, жьҭаара 12 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Аҟәатәи ашколқәа №2-и №10-и заанаҵтәи аԥсшьарамшқәа рахь ирышьҭит рырҵаҩцәа ԥыҭҩык COVID-19 рылоуп ҳәа агәҩара ахьыҟоу азы, абри атәы аанацҳауеит Аҟәа ақалақь аҵара аҟәша аиҳабы Асҭанда Ҭаркьылԥҳа.

"Уаҵәы инаркны даҽа ҩ-школк ҩымчыбжьа ҳәа заа аԥсшьарахь иҳашьҭуеит, избанзар, ахәыҷқәа рыхәҭак ашкол ахь иныҟәаӡом, иара убас ԥыҭҩык арҵаҩцәагьы аҽыԥхьакраҿы иҟоуп. Урҭ COVID-19 рыдбалам, аха ахьҭа рылаланы иҟоуп", - лҳәеит Ҭаркьылԥҳа. 

Аҟәа ақалақь егьырҭ ашколқәа зегьы аус шыруц ирулоит, ҭагалантәи аԥсшьарахь абжьааԥнеиԥш жьҭаара 19 рзы ицоит.

Асҭанда Ҭаркьылԥҳа иара убас илҳәеит аҟәатәи ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи зегьы рҭагылазаашьа иацклаԥшуеит ҳәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0