"Амшынеиқәафымцамч" авольтҳарак цәаҳәа "Аҽгәара" аҿы иҟалаз авариа аԥыхра иалагеит

© Sputnik / Марианна КубраваЛЭП
ЛЭП - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны афымцамч ахархәара есышықәса иацлоит 5-9% рыла, уи иахҟьаны уажәы иҟоу амчхара азхом иахьатәи аамҭазы ахархәара змоу афымцалашаразгьы.

АҞӘА, абҵара 12 - Sputnik. Аԥшьаша абҵара 12 ахәылԥаз Аԥсны ахәҭак фымцалашарада иаанхеит авольтҳарак цәаҳәа "Аҽгәара" аҿы иҟалаз авариа иахҟьаны, уажәазы "Амшынеиқәафымцамч" аусзуҩцәа аԥхасҭа ахьыҟалаз аҭыԥ рыԥшаан, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ирылагеит ҳәа аусбарҭа адырра ҟанаҵоит Facebook адаҟьаҿы.

Авариа шааҟалаз еиԥш Аԥсны Урыстәылантәи афымцамч аиуразы аҳәара нанашьҭит.

"Амшынеиқәафымцамч" аҟны иазгәарҭахьан авольтҳарак цәаҳәа "Аҽгәара" аҿы аԥхасҭа шыҟоу ацәаҳәақәа зҵоу аидара иахҟьаны.

Аԥсны афымцацәаҳәақәа ажәит, рҭагылазаашьа нагарҭа амамкәа ибааԥсуп, арахь афымцамч ахархәара есышықәса иацлоит 5-9% рыла, уи иахҟьаны уажәы иҟоу амчхара азхом иахьатәи аамҭазы ахархәара змоу афымцалашаразгьы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0