Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик шьақәдыргылеит

© Sputnik / Илья Наймушин / Амедиаҵәахырҭахь аиасраВысоковольтная ЛЭП в Хакасии
Высоковольтная ЛЭП в Хакасии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Уаанӡа Аԥсны аекономика аминистрраҟны абҵара 13 рзы имҩаԥгаз аилатәараҟны "Амшынеиқәафымцамч" адиректора хада Михаил Логәуа аҳәамҭа ҟаиҵеит Аԥсны афымцалашаразы апроблема ҟалоит Урыстәылантәи афымца аашьҭра ашьҭахьгьы ҳәа.

АҞӘА, абҵара 13 - Sputnik. Абҵара 15, 2020 шықәса инаркны Аԥсны иахьаҵанакуа аамҭа-аамҭала афымцалашара дырцәалоит ишьақәырылоу аграфик инақәыршәаны, абри атәы аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

"Аԥсны Аҳәынҭқарра афымцамчтә система аусура аҭышәныртәаларазы ауснагӡатәқәа рзы" Адҵа ахәаша ахәылԥаз, абҵара 13 рзы ицәырыргеит.

Уа ҷыдала иҳәоуп афымцамч изакәанымкәа зҽаԥызшьуа ахархәаҩцәа раарԥшразы агәаҭаратә усмҩаԥгатәқәа ирыцырҵаларц, анаҩс урҭ Аԥсны афымцамчтә система уаҳа аҽаԥшьра рылымшартә еиԥш иаҿырхларц азы.

Адокумент аҟны иаагоу аграфик инақәыршәаны, алашара дырцәалоит уахыки-ҽнаки рыла хынтә.

Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик
Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик шьақәдыргылеит - Sputnik Аҧсны
Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик

Гал араион, Тҟәарчал араион ахәҭак, Аҟәа мраҭашәаратәи ахәҭа, Аҟәа араион ахәҭак, Афон ҿыц, Гәдоуҭа араион мрагыларатәи ахәҭа рҿы алашара дырцәалоит асааҭ 01:00 - 03:00, 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00 рзы.  

Аҟәа агәы, Аҟәа араион ахәҭак, Гәдоуҭа араион мраҭашәаратәи ахәҭа, Гәдоуҭа, Алаҳаӡы ақыҭа алашара дырцәалоит асааҭ 03:00 - 05:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00 рзы.  

Гагра, Гагра араион, Пицунда, Бзыԥ, Мархьаул, Тҟәарчал, Тҟәарчал араион ахәҭак рҿы алашара дырцәалоит асааҭ 05:00 - 07:00, 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00 рзы. 

Аҟәа мрагыларатәи ахәҭа, Аҟәа араион ахәҭак, Очамчыреи Гәылрыԥшьи рраионқәа рҿы алашара дырцәалоит асааҭ 01:00 - 03:00, 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 рзы. 

АУН "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла, Аԥсны афымцацәаҳәақәа ажәит, рҭагылазаашьа нагарҭа амамкәа ибааԥсуп, арахь афымцамч ахархәара есышықәса иацлоит 5-9% рыла, уи иахҟьаны уажәы иҟоу амчхара азхом иахьатәи аамҭазы ахархәара змоу афымцалашаразгьы.

Ажәабжьқәа зегьы
0