Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Шьониаԥҳа: ҳашкол аҿы даҽа аамҭанык еиԥшымкәа аимҳәазы алаҵа мап ацәыркит

© Foto / предоставила Астана ШонияАстана Шония
Астана Шония - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәатәи ахәбатәи абжьаратә школ амедиаҳәшьа Асҭанда Шьониаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы илҳәеит сынтәа агрипп чымазараҟнытә алаҵа мап ацәызкыз аҭаацәа рхыԥхьаӡара шырацәоу.
Шьониаԥҳа: ҳашкол аҿы даҽа аамҭанык еиԥшымкәа аимҳәазы алаҵа мап ацәыркит

Аԥсныҟа иаашьҭуп ҩ-нызқь доза аимҳәазы алаҵақәа "Ультрикси" "Совигриппи".

"Авакцина анаарганахыс амедиаҳәшьцәа иҳаларҳәеит ашколхәыҷқәа ирзыҟаҳҵарцаз. Акласс анапхгаҩцәа зегьы адырра рыҭан. Иахьазы быжьҩык роуп алаҵа аҟаҵара иақәшаҳаҭу. Ашкол зегь аҿы 750-ҩык ахәыҷқәа аҵара рҵоит, есышықәса 250-ҩык рҟынӡа алаҵа роуан. Арҭ ашықәсқәа зегьы уи знымаалаз, иззеицшахаз ҳәа аӡәгьы далкаамызт. Сынтәа даара ирацәаҩны алаҵа мап ацәыркит. Иақәшаҳаҭхаз ахәыҷқәа алаҵа рзыҟаҵахоит ахәыҷтәы поликлиникаҿы", - ҳәа еиҭалҳәеит амедиаҳәшьа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0