Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҭарԥҳа Ԥсҳәаа фымцалашарала реиқәыршәаразы: еиԥҟьарада ироуеит

© Sputnik / Томас ТхайцукМикрофон
Микрофон - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аҟәа араион Ԥсҳәы ақыҭа ахада инапынҵақәа назыгӡо Фатима Ҭарԥҳа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭалҳәеит аҿкычымазара COVID-19 ақыҭауаа ԥырхага рнаҭама, аӡын рыҽшазыҟарҵази.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Ҭарԥҳа Ԥсҳәы ақыҭа аӡын ишазыҟаҵоу атәы

"Бзиашәа ақыҭауаа аӡәгьы ари ачымазара ҿкы рмыхьӡацт, ҳацәцап ҳәа агәыӷра ыҟоуп. Аӡын ақыҭаҟны лассы иааиуеит. Афымцалашарала аиқәыршәара аганахьала уажәы ҳтәылаҟны иалагалоу аԥҟарақәа (сааҭла афымцалашара арцәара-аред.) уа аҭыԥ рымаӡам. Ақыҭа ахатә фымцатә станциа амоуп, уа алашра рымоуп", - лҳәеит Ҭарԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0