Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Қьецԥҳа аԥсуа ҭыԥҳа анапҟазара шлыларааӡоз атәы

© Sputnik / Томас ТхайцукБелла Кецба
Белла Кецба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аиҳабы Белла Қьецԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит аԥсуа ҭыԥҳацәа рааӡараан зҿлымҳара шарҭоз аҭаацәара даналало азы ахаҷа-маҷа аизгара. Лара еиҭалҳәеит анапҟазара ҭыԥс иааннакылоз, уи злаз аҭыԥҳацәа иаҳа пату шрықәырҵоз.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Қьецԥҳа аԥсуа ҭыԥҳа анапҟазара шлыларааӡоз атәы

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽыша арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0