Аҟәа ԥхынҷкәын 20 инаркны 21 рҟынӡа ӡыда иаанхоит

CC0 / / Водопроводный кран
Водопроводный кран  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҳҭнықалақь зегьы ӡыда аанхара мзызс иамоу амҩадуқәа хԥа рҿы аӡымҩангагақәа рыԥсахра иахьаҿу ауп.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 18 - Sputnik. Аҟәа ақалақь ӡыда иаанхоит ԥхынҷкәын 20 асааҭ 22:00 инаркны ԥхынҷкәын 21, асааҭ 24:00 рҟынӡа ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Аҳҭнықалақь зегьы ӡыда аанхара мзызс иамоу амҩадуқәа хԥа - Џьонуа, Гәлиа, Абазақәа рымҩақәа рҿы - аӡымҩангагақәа рыԥсахра иахьаҿу ауп.

Уаанӡа АУН "Аӡыканал" аҟны Sputnik ишазеиҭарҳәахьоу ала, аӡы лассы-лассы аанкылара азҵаара аӡбаразы комплексла аӡымҩангагақәа ԥсахтәуп. Арахь иаҵанакуеит аӡыҭгагақәа, аӡеизакырҭақәа, аӡеихшарҭақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0