Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа аҟармыгәқәа ирызкны

© SputnikИнга Шамба
Инга Шамба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабы Инга Шамԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭалҳәеит амузеи аҟны ирымоу аҟаԥҟаԥқәа мамзар аҟармыгәқәа рыхкқәа зеиԥшроу, ахархәара ахьынӡарымаз, иҵәахны ирымоу аекспонатқәа зтәу.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа аҟармыгәқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽышала арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0