Аҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЗамена водопроводных труб
Замена водопроводных труб  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аинвестициатә программа алшарала аӡымҩангагақәа ԥсахуп Гәлиа, Џьонуа, Абазақәа рымҩаҿы. Уажәы урҭ амагистралтә цәаҳәақәа ирԥыршьуеит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 21 - Sputnik. Аҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп. Аԥсны асоциал-економикатә ҿиараз Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны аӡымҩангагақәа ԥсахуп Гәлиа, Џьонуа, Абазақәа рымҩаҿы. Уажәы урҭ амагистралтә цәаҳәақәа ирԥыршьуеит.

© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп
Аҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп - Sputnik Аҧсны
Аҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп

Аусурақәа зегьы мышкы ахы-аҵыхәала имҩаԥгахоит ақалақьуаа аӡазы еиламхарц.

Аусура аплан иалацәажәан ииасыз амчыбжь азы аҳҭнықалақь ахадараҿы.

© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп
Аҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп - Sputnik Аҧсны
Аҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп

Гәлиа, Џьонуа, Дбар, Воронова, Лакоба, Коӷониа, Басариа, Абазинскаиа, Арӡынба амҩақәа реихысырҭақәа ҩеижәа рҿы аӡымҩангагақәеи амагистралтә цәаҳәақәеи еиԥыршьраны иҟоуп.

© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп
Аҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп - Sputnik Аҧсны
Аҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп

Арҭ аусурақәа ирхырҟьаны ашәахьаҽны ауаажәларратәи ахатәи транспорт рныҟәара ркьаҿуп. Аӡы ауааԥсыра рыҭара ԥкуп. Аџьармыкьа хадеи ааигәа-сигәа иҟоу адәқьанқәеи аус руам.

Ажәабжьқәа зегьы
0