Аҟәа ақалақь ахадара аныҳәатә программа аплан ркьыԥхьит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахада иусдҵа инақәыршәаны акоронавирустә инфекциа алаҵәара ацәшәаразы ареспубликаҿы аԥкыратә уснагӡатәқәа аанкылоуп ажьырныҳәа 12 рҟынӡа. Арахь иаҵанакуеит агәырӷьаратә уснагӡатәқәагьы.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 26-Sputnik. Аҟәа ақалақь ахадара аныҳәатә программа аиҿкаашьа аплан ркьыԥхьит.

Аԥсны ахы-аҵыхәа ажьырныҳәа 12 рҟынӡа акоронавирустә инфекциа алаҵәара ацәшәаразы ареспубликаҿы аԥкыратә уснагӡатәқәа аанкылоуп, иарку ахыбрақәа рҿы амассатә уснагӡатәқәа реиҿкаареи рымҩаԥгареи рзин ыҟам, хаҭала Ашықәс ҿыци Қьырсаныҳәеи рымҩаԥгара иазку.

Аԥкрақәа ирхьымԥшқәа ахәыҷқәа рзы еиҿкаауп аныҳәатә программа:

  • Ԥхынҷкәын 26 асааҭ 17:00 инаркны 18:10-нӡа абжьаратә школ №14 аҟны ахәыҷқәа рзы еиҿкаахоит ашықәсҿыцазтәи агәырӷьаратә программа
  • Ԥхынҷкәын 27 асааҭ 17:00 инаркны 18:10-нӡа Кинопракат иҟоу ахыбра Ахан аҟны ахәыҷқәа рзы еиҿкаахоит ашықәсҿыцазтәи агәырӷьаратә программа,
  • Ԥхынҷкәын 29 асааҭ 17:00 инаркны 18:10-нӡа Ажәытә ҳабла аҟны ахәыҷқәа рзы еиҿкаахоит ашықәсҿыцазтәи агәырӷьаратә программа,
  • Ԥхынҷкәын 30 асааҭ 17:00 инаркны 18:10-нӡа Ажәытә ҿыц апаркаҟны ахәыҷқәа рзы еиҿкаахоит ашықәсҿыцазтәи агәырӷьаратә программа.

Ақалақь ахадара иара убас иаанацҳауеит, ԥхынҷкәын 25 инаркны 27-нӡа Аҟәа Ахақәиҭра ашҭаҟны иргылахоит аекран ду, асааҭ 17:00 инаркны 19:30-нӡа аҭааҩцәа идырбалахоит амультфильмқәа, асааҭ 19:30 инаркны 21:30-нӡа- афильмқәа.

Пхынҷкәын 28, 29, 30 рзы иазԥхьагәаҭоуп изынацҵоу аусмҩаԥгатәқәа.

Иара убасгьы иаартхоит апавильонқәа, зыҟны акаҳуа, ачаи, ахаа-мыхаақәа раахәара ахьалшо.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0