Мҵара ақыҭа иахьаԥну абна амца акит

© Sputnik / Игорь Агеенко / Амедиаҵәахырҭахь аиасраЛесные пожары
Лесные пожары  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәдоуҭа араион аҿы амца зку абнарақәа рҵакырадгьыл макьана еилкаам. Амца ахьаку абнараҿынӡа амцарцәаҩцәа зымнеит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 3-Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Гәдоуҭа араион Мҵара ақыҭа иахьаԥну абна амца акит, абри атәы иҳәеит Аԥсны АҶА анапхараҭаратә центр аиҳабы Карлен Еремиан.

"Амцакра ахьыҟоу аҭыԥахь инеит абнахылаԥшратә усбарҭа аусзуҩцәеи амцарцәаҩцәеи. Амцакра аҵакыра рзышьақәыдмыргылеит, уахь анеира ахьыуадаҩу иахҟьаны", - иҳәеит Еремиан.

Гәдоуҭа араион аҿы абна амца шакыз азы адырра ҟаҵан ажьырныҳәа 1 азы. Еилкаахеит ибылуа аҵҩаақәа шраку, аха амцарцәаҩцәа амцакра рзырцәом, атехника ҷыда ахьзымнеиз азы. АҶа аусзуҩцәа аҭагылазаашьа ахылаԥшра арҭоит амца ауаа рынхарҭақәа рахь имиасырц азы.

Уи аԥхьа Гагреи Гәдоуҭеи рраионқәа рҿы иҟаз амцакра иааидкыланы 45 гектар аҵанакуан. Ԥшьымш рышьҭахь амцакра ырцәан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ажәабжьқәа зегьы
0