Аԥсны АҶА: ареспубликаҿы иҟаз амцакрақәа ырцәоуп

© Foto / МЧС АбхазииСотрудники МЧС Абхазии тушат пожар в лесу в Старой Гагре
Сотрудники МЧС Абхазии тушат пожар в лесу в Старой Гагре - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра ҳтәылауаа рахь аҳәара ҟарҵоит рынхарҭақәа рзааигәара аҳаскьын ҩа амца ацраҵара иаҟәыҵырц.

АҞӘА, ажьырныҳәа 7-Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны ахы-аҵыхәа амцакрақәа ҿыц аҭыԥ рымоу ҳәа адырра ҳамам, иҟаз ырцәоуп, абри атәы иҳәеит Аԥсны АҶА апресс-маӡаныҟәгаҩ Роман Лабиа.

"Иацы аҭагылазаашьа акыр иуадаҩын Гагра, аԥсшьарҭа "Москва" азааигәара, аха ахәылбыҽха амцарцәаҩцәа ирылшеит аҭышәныртәалара, анаҩс ақәоура иалагеит, уи аҟнытә амцакрақәа ырцәоуп", - иҳәеит Лабиа.

Гагра акәша-мыкәша абнарақәа амца ркит ԥшьымш раԥхьа, анаҩс ахаша ажьырныҳәа 6 рзы шьыжьнаҵы амца атрасса Ԥсоу - Егры ахь илбааит, уи иахҟьаны ахаҳә леит.

Роман Лабиа иҳәеит, амцакрақәа ауаатәыҩса ишырхароу. Анхаҩцәа рбаҳчақәа рҟны аҳаскьын ҩа амца ацрарҵоит, нас аԥша иахҟьаны амца аҽарцәгьоит.

Аԥсны АҶА апресс-маӡаныҟәгаҩ Роман Лабиа ҳтәылауаа рахь аҳәара ҟаиҵоит рынхарҭақәа рзааигәара аҳаскьын ҩа амца ацраҵара иаҟәыҵырц.

Аминистрра адыррақәа рыла, амца иамҽханакит ԥшь-километрак автротрасса инаваршәны. Ибылуаз еиҳарак абна аҵеи иҩаз аҳаскьынреи ракәын, аха иҟан ашәарҭара аҵлақәа рахь ииасыр ҟалоит ҳәа.

Уи аԥхьа адырра ыҟан Гәдоуҭеи Гали рраионқәа рҟны амцакрақәа аҭыԥ шрымаз. Гал араион аҟны аҩнқәа хԥа блит.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0