Амашьына аӡиа Риҵа иалаҳаит, аӡәы иԥсҭазаара далҵит

© Foto / МЧС РАПодразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амашәыр ҟалеит ҳәа Аԥсны АҶА ахь адырра ҟаҵан асааҭ 17:00 рзы, аиқәырхаратә гәыԥ Риҵа аӡиа азааигәара аплантә дҵа анагӡаразы аҽазыҟаҵарақәа анымҩаԥыргоз.

АҞӘА, ажьырныҳәа 9 – Sputnik. Автомашьына "Honda" Сталин иҩнахьы игоу амҩаҟны, аӡиа Риҵа азааигәара аҿҟьара иагеит, аӡәы иԥсҭазаара далҵит, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Уи аԥхьа аиқәырхаратә гәыԥ Риҵа аӡиа азааигәара аплантә дҵа анагӡаразы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргаразы рҭыԥ алырхит. 17:00 сааҭ рзы аиқәырхәаҩцәа амашәыр шыҟалаз азы адырра роуит.

© Foto / МЧС РАПодразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП - Sputnik Аҧсны
1/2
Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
© Foto / МЧС РАПодразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП - Sputnik Аҧсны
2/2
Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
1/2
Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП
2/2
Подразделения МЧС Абхазии на месте ЧП

Амашьына ԥшьҩык ҭатәан, хҩык амашьына аҭыԥара рылшеит аӡиа Риҵа иалаҳаанӡа.

Аӡәы амашьына аҭыҵра дахьымӡеит. Иара Гәдоуҭатәуп. Аҭыԥахь инеит АҶА аӡхәыҵалацәа, дара амашьына аӡиа иҭыргеит. Зыԥсҭазаара иалҵыз иԥсыбаҩ иҭынхацәа ирыҭоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0