Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ашәба еиҭеиҳәеит ажьира шьҭрала измамыз ишышьҭихуаз атәы

© Sputnik / Томас ТхайцукАрда Ашуба
Арда Ашуба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит шьҭрала ажьира змамыз, аха ишьҭызхыр зҭахыз уи азы иҽшазыҟаиҵоз атәы.

 

Ашәба еиҭеиҳәеит ажьира шьҭрала измамыз ишышьҭихуаз атәы

"Иаҳҳәап, шьҭрала ажьира змам ахаҵа, ишьҭихыр иҭахуп. Иара 40 мшы дыҟазар акәын ажьи иҟны. Уи амаҵаԥа ихьӡын, мыш 40 ажьи ииҳәоз ҟаиҵон. Убри дигәаԥхазар, иикуа-иишьҭуа хыччарак амамкәа, ацәеиха, аҽага аума ҟаиҵозар, убри дидгылазҭгьы, дныҳәаны, ибӷа инапы нкыдшьыланы ацәашьы иркны, "иахьарнахыс уақәиҭуп" ҳәа иеиҳәон", - иҳәеит Ашәба.

 

Аҵарауаҩ убасгьы еиҭеиҳәеит хазы нхара ицоз ажьира аҟәырҷаха аҿыганы иширҭоз атәы. Иаҳа амч змаз аҩнаҭаҟны иҟаз ажьира ауп, уи аҟны акәын иахьбӷоз ҳәа азгәеиҭеит Ашәба.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0