Аныҳәамшқәа раан аурыс-аԥсуа ҳәаа иахысит хышә нызқьҩык ауааԥсыра

© Sputnik / Акоп Кущян Граница Псоу
Граница Псоу  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажьырныҳәа 1 азы быжьнызқь рҟынӡа атранспорттә хархәагеи, ҩажәа нызқьҩык рҟынӡа ауааԥсыреи урыстәыла-аԥснытәи аҳәаа иахысит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 15-Sputnik. Ажьырныҳәа 1 инаркны 10-нӡа хышә нызқьҩык рҟынӡа аҩганк рыла аурыс-аԥсуа ҳәаа иахысит, абри атәы аанацҳауеит Шәачатәи аҳазалхратә усбарҭа.

Ашықәсҿыцазтәи аныҳәамшқәа раан аҩганк рыла аурыс-аԥсуа ҳәаа иахысит 60 нызқь рҟынӡа амашьына ласқәа, 2 367 автобусқәа, 3 439 аидармҩангагатә машьынақәа. Иааидкыланы- 65 нызқь рҟынӡа атранспорттә хархәагақәа.

2020 шықәсазы ари аамҭазы аҳәаа иахысит 250 нызқьҩык ауааԥсыра, 50 нызқь рҟынӡа амашьына ласқәа, 1,8 автобусқәа, 1,5 аидармҩангагатә машьынақәа.

Шәачатәи аҳазалхратә усбарҭа апресс-маҵзура ишазгәанаҭо ала, еиҳа ауаа рацәа аныҟаз амшқәа иреиуоуп ажьырныҳәа 3-7. Усҟан аҳәаа иахысит 30 нызқь рҟынӡа амашьына ласқәа, 168 нызқьҩык ауааԥсыра.

Ажәабжьқәа зегьы
0