Аԥсны афымцамч ахархәара лаҟәит 400 мегаватт рҟынӡа

© Sputnik / Марианна КубраваЛЭП
ЛЭП - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажьырныҳәа 22 рзы Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа атәыла афымцамчтә кризис азҵаарақәа ирызку аилацәажәараҟны адҵа ҟаиҵеит афымцамч ахархәара ладырҟәырц 2019 шықәсазтәи арбагақәа даҽа хә-процентк ацны рҟынӡа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 30 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аԥсны иахьаҵанакуа афымцамч ахархәара лаҟәит 400 мегаватт рҟынӡа уахыки-ҽнаки рзы ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит "Амшынеиқәафымцамч" адиректор хада ихаҭыԥуаҩ Зураб Багаԥшь.

Майнинг  - Sputnik Аҧсны
Араионтә штабқәа амаининг аҿагыларазы мчыбжьыктәи русура ахада иҿаԥхьа еихыршьалеит

Иара иажәақәа рыла, араионқәа роперштабқәа ареидқәа рымҩаԥгара иалагаанӡа афымцамч иаҳа ахархәара аныҳаракыз 475-480 мегаватт рҟынӡа иҩаӡон.

"Абасҵәҟьа афымцамчхархәара ҳаракны уаанӡа ахаан иҟамлацызт", - иҳәеит иара.

Ажьырныҳәа 22 рзы Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа атәыла афымцамчтә кризис азҵаарақәа ирызку аилацәажәараҟны адҵа ҟаиҵеит афымцамч ахархәара ладырҟәырц 2019 шықәсазтәи арбагақәа даҽа хә-процентк ацны рҟынӡа. Багаԥшь иажәақәа рыла, хара имгакәа "Амшынеиқәафымцамч" афымцамчхархәара процентла еиҿырԥшны анализ ҟарҵараны иҟоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0