Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Џьапуаԥҳа еиҭалҳәеит Ешыра иҟоу афельдшертә пункт аусушьа атәы

© Foto / предоставлено Нанули ДжопуаНанули Джопуа
Нанули Джопуа - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.02.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
66 шықәса зхыҵуа Ешыра ақыҭа афельдшер Нанули Џьапуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит ақыҭан ачымазара ҿкы зыхьны иҟоу рҭагылазаашьа зеиԥшроу, насгьы урҭ цхыраарас ироуа атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Џьапуаԥҳа Ешыра COVID-19 азы аҭагылазаашьа зеиԥшроу иазкны

"Мышкы иалагӡаны ҩыџьа-хҩык ааиуеит апункт ахь, адырра ҳарҭоит рҭаацәа рҟынтә ашоура зауз дшыҟоу. Ҳара аҳақьымцәа рҭелқәа раҳҭоит, иҟарҵаша ҳәа амҩа иқәаҳҵоит. Анаҩс агәырқәа роума, акапельницақәа роума, рыҟаҵара ҳрыцхраауеит. Доусы ихәшәқәа иман ауп дшааиуа. Ачымазара ҳҽацәыхьчо ҳааиуеит макьана, аха схәыҷқәа аҿкы сыхьыр ҳәа ишәоит, ашьақар чымазара сымоуп аҟнытә еснагь сгәысҽанырҵоит, аха ауаҩы ацхыраара данаҳәалак, ухы уазхәыцӡом. Ақыҭаҿы ҩыџьа ачымазара иахҟьаны иԥсхьеит, 40-ҩык раҟара рҽырхәышәтәхьеит. Уажәтәи аамҭазы ичмазаҩу рҟынтә зҭагылазаашьа уадаҩу ҳәа дыҟам, ицәгьамкәа ирхыргоит", - ҳәа еиҭалҳәеит Џьапуаԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0