Ажәытәи аҿатәи ахьеиларсу: Аԥсны Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла аиубилеи азы

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Жәабран 10, 1941 шықәсазы Аԥснытәи АССР аҿы еиҿкаан Асахьаҭыхыҩцәа рреспубликатә еидгыла. Шәахәаԥшырц ишәыдаагалоит иахьа Аԥсны Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла иалоу аԥсуа сахьаҭыхыҩцәақәак рнапы иҵыҵыз ҭыхымҭақәак.

Хықәкыла аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа рхы еидкыланы аиҿкаара аԥырҵахьан уи аԥхьагьы, 1939 шықәса ажьырныҳәамзазы. Усҟан уи еиҿкаан Аҟәатәи Асахьаҭыхратә училишье арҵаҩцәа раԥшьгарала. Официалла СССР Асахьаҭыхыҩцәа реидгылеи егьырҭ асовет республикақәа реидгылақәеи рыҽрымаданы аусура иалагеит жәабран 10, 1941 шықәса рзы.

Иахьа Аԥсны Аҳәынҭқарра Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла - ари аҟазаратә уаажәларратә еиҿкаароуп, уи аҩнуҵҟа хатәгәаԥхарала рҽеидыркылоит Аԥсны апрофессионалтә сахьаҭыхыҩцәеи аҟазараҭҵааҩцәеи.

Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла аиубилеи иазку атекст шәаԥхьар ҟалоит абра:

© Sputnik / Томас ТхайцукБаҭал Џьапуа. "Ӡыгәҭа", 2019 ш.
Баҭал Џьапуа. Ӡыгәҭа, 2019 ш. - Sputnik Аҧсны
1/25
Баҭал Џьапуа. "Ӡыгәҭа", 2019 ш.
© Sputnik / Томас ТхайцукАдгәыр Амԥар. "Ахьтәы кәтаӷь ах-хаҿык", 2018 ш.
Адгәыр Амԥар. Ахьтәы кәтаӷь ах-хаҿык, 2018 ш. - Sputnik Аҧсны
2/25
Адгәыр Амԥар. "Ахьтәы кәтаӷь ах-хаҿык", 2018 ш.
© Sputnik / Марианна Кубрава Возба С.З. "Амра"
Возба С.З. Амра - Sputnik Аҧсны
3/25
Возба С.З. "Амра"
© Foto / Союз художников Абхазии Адлейба А.С "Ашәы зшәу ан"
Адлейба А.С Ашәы зшәу ан  - Sputnik Аҧсны
4/25
Адлейба А.С "Ашәы зшәу ан"
© Sputnik / Марианна Кубрава Лакоба А.В. "Ашәҭқәа"
Лакоба А.В. Ашәҭқәа - Sputnik Аҧсны
5/25
Лакоба А.В. "Ашәҭқәа"
© Sputnik / Марианна Кубрава Руслан Габлиа. "Аҟәа. Зцәа хту", 2020 ш.
Руслан Габлиа. Аҟәа. Зцәа хту, 2020 ш.  - Sputnik Аҧсны
6/25
Руслан Габлиа. "Аҟәа. Зцәа хту", 2020 ш.
© Foto / Союз художников Абхазии Нугзар Логәуа иҭыхымҭа. 2006 ш.
Нугзар Логәуа иҭыхымҭа. 2006 ш. - Sputnik Аҧсны
7/25
Нугзар Логәуа иҭыхымҭа. 2006 ш.
© Sputnik / Марианна Кубрава Ахьиба Сергеи. "Иашыра", 2008 ш.
Ахьиба Сергеи. Иашыра, 2008 ш. - Sputnik Аҧсны
8/25
Ахьиба Сергеи. "Иашыра", 2008 ш.
© Sputnik / Марианна Кубрава Гуськова Екатерина. "Аџьазтә Аҟәа", 2020 ш.
Гуськова Екатерина. Аџьазтә Аҟәа, 2020 ш. - Sputnik Аҧсны
9/25
Гуськова Екатерина. "Аџьазтә Аҟәа", 2020 ш.
© Foto / Союз художников Абхазии Валентина Хәырхәмал иаԥылҵаз аскульптура
Валентина Хәырхәмал иаԥылҵаз аскульптура  - Sputnik Аҧсны
10/25
Валентина Хәырхәмал иаԥылҵаз аскульптура
© Sputnik / Марианна Кубрава Ҵәыџьба Виссарион. "41 шықәса", 1975 ш.
Ҵәыџьба Виссарион. 41 шықәса, 1975 ш. - Sputnik Аҧсны
11/25
Ҵәыџьба Виссарион. "41 шықәса", 1975 ш.
© Sputnik / Томас ТхайцукХәыта Аҩӡба иҭыхымҭа
Хәыта Аҩӡба иҭыхымҭа - Sputnik Аҧсны
12/25
Хәыта Аҩӡба иҭыхымҭа
© Sputnik / Марианна Кубрава Баҭал Џьапуа. "Асериа: Ажәытә Аҟәа", 2020 ш.
Баҭал Џьапуа. Асериа: Ажәытә Аҟәа, 2020 ш. - Sputnik Аҧсны
13/25
Баҭал Џьапуа. "Асериа: Ажәытә Аҟәа", 2020 ш.
© Foto / Союз художников Абхазии Александр Чачба-Шервашиӡе иҭыхымҭа
Александр Чачба-Шервашиӡе иҭыхымҭа - Sputnik Аҧсны
14/25
Александр Чачба-Шервашиӡе иҭыхымҭа
© Sputnik / Марианна Кубрава Анзор Агәмаа. "Басла", 1976 ш.
Анзор Агәмаа. Басла, 1976 ш. - Sputnik Аҧсны
15/25
Анзор Агәмаа. "Басла", 1976 ш.
© Sputnik / Марианна Кубрава Аџьба Заур. "Автопортрет", 1992 ш.
Аџьба Заур. Автопортрет, 1992 ш.  - Sputnik Аҧсны
16/25
Аџьба Заур. "Автопортрет", 1992 ш.
© Sputnik / Марианна Кубрава Власова Каролина. "Ажәытә Аҟәа", 2020 ш.
Власова Каролина. Ажәытә Аҟәа, 2020 ш.  - Sputnik Аҧсны
17/25
Власова Каролина. "Ажәытә Аҟәа", 2020 ш.
© Sputnik / Томас ТхайцукЕшба М.И. "Гули Кьычба лпортрет"
Ешба М.И. Гули Кьычба лпортрет - Sputnik Аҧсны
18/25
Ешба М.И. "Гули Кьычба лпортрет"
© Sputnik / Марианна Кубрава Қацәба Витали. "Аҟәатәи ашҭа", 2020 ш.
Қацәба Витали. Аҟәатәи ашҭа, 2020 ш. - Sputnik Аҧсны
19/25
Қацәба Витали. "Аҟәатәи ашҭа", 2020 ш.
© Sputnik / Марианна Кубрава Кәырмазиа Алхас. "Аибашьра алагамҭаз", 2008 ш.
Кәырмазиа Алхас. Аибашьра алагамҭаз, 2008 ш. - Sputnik Аҧсны
20/25
Кәырмазиа Алхас. "Аибашьра алагамҭаз", 2008 ш.
© Sputnik / Марианна Кубрава Ҵәыџьба Ҭемыр. "Амра иахьа", 2020 ш.
Ҵәыџьба Ҭемыр. Амра иахьа, 2020 ш. - Sputnik Аҧсны
21/25
Ҵәыџьба Ҭемыр. "Амра иахьа", 2020 ш.
© Sputnik / Марианна Кубрава Геннади Барцыц. "Аԥсны Ахада В.Г. Арӡынба ипортрет", 2002 ш.
Геннади Барцыц. Аԥсны Ахада В.Г. Арӡынба ипортрет, 2002 ш.  - Sputnik Аҧсны
22/25
Геннади Барцыц. "Аԥсны Ахада В.Г. Арӡынба ипортрет", 2002 ш.
© Sputnik / Томас ТхайцукСаид Возба. "Аӡын Лыхны", 2019 ш.
Саид Возба. Аӡын Лыхны, 2019 ш.  - Sputnik Аҧсны
23/25
Саид Возба. "Аӡын Лыхны", 2019 ш.
© Sputnik / Марианна Кубрава Александр Боиаџьан. "Аладатәи ашҭақәа", 2018 ш.
Александр Боиаџьан. Аладатәи ашҭақәа, 2018 ш.  - Sputnik Аҧсны
24/25
Александр Боиаџьан. "Аладатәи ашҭақәа", 2018 ш.
© Foto / Союз художников Абхазии Витали Џьениа. Агәаҳәара. 2001 ш. Ааҵла.
Витали Џьениа. Агәаҳәара. 2001 ш. Ааҵла. - Sputnik Аҧсны
25/25
Витали Џьениа. Агәаҳәара. 2001 ш. Ааҵла.
Ажәабжьқәа зегьы
0